Alias: corporateHeroBlock

Privacy

De Privacy Politie

Professional Partners maakt er werk van dat er extra veilig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alias: tekstblok

Professional Partners NL B.V., gevestigd aan Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

professionalpartners.nl

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
+31 88 031 3535

Tobi Fondse is de Functionaris Gegevensbescherming van Professional Partners NL B.V. Hij is te bereiken via privacy@professionalpartners.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Professional Partners NL B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij websitebezoek:

Gegevens die je via bijvoorbeeld de website of telefonisch actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je solliciteert:

Op het moment dat we een arbeidsrelatie met je aangaan:

Professional Partners NL B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Professional Partners NL B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Professional Partners NL B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die interessant voor je kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in);
 3. je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

Professional Partners NL B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Professional Partners NL B.V.) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Professional Partners NL B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 088-031 3535 of privacy@professionalpartners.nl.

Professional Partners NL B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Professional Partners NL B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Professional Partners NL B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics t.b.v. van het analyseren van bezoekers. Deze sessies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Smartlook t.b.v. het analyseren van bezoekers. Deze sessies worden maximaal 2 jaar bewaard.

×
Inloggen
×
Jouw favoriete vacatures
Cookie icon
Wij gebruiken cookies om de statistieken van onze site bij te houden. Meer weten? Lees onze privacyverklaring.